Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Wybierz miejscowość z poniższej listy

Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu

Niniejszy regulamin obowiązuje Użytkowników serwisu internetowego Kefirek.pl, którego właścicielem jest kefirek Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Drożdżowej 2.
Celem serwisu jest dostarczenie Użytkownikom interesujących treści, umożliwienie publikowania im swoich przepisów kulinarnych, innych aktywności, a także promocja marki sklepów Kefirek i produktów przez nie oferowanych.

Użytkownicy

Z ogólnodostępnych treści mogą korzystać wszyscy Użytkownicy serwisu.

Użytkownicy mogą korzystać z newslettera, tj. biuletynu wysyłanego pocztą elektroniczną. W celu korzystania z newslettera Użytkownik musi podać swój adres e-mail. W celu jak najlepszej ochrony prywatności Użytkownika, rejestracja adresów e-mail jest prowadzona w systemie double opt-in, to znaczy wzmaga zgłoszenia i potwierdzenia przez Użytkownika. Adres e-mail nie jest daną osobową w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Właściciel serwisu zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w odpowiednim zabezpieczeniu adresów e-mail podanych przez Użytkowników. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość powierzania ww. adresów e-mail wyspecjalizowanym firmom obsługującym komunikację za pomocą poczty elektronicznej, ale tylko takim, które wykażą się odpowiednim doświadczeniem i zasobami umożliwiającymi bezpieczne przechowywanie i użytkowanie adresów e-mail.

Konkursy przeprowadzane dla Użytkowników wymagają podania danych osobowych. Dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Użytkownik ma w nie wgląd, oraz prawo do ich zmieniania i usuwania. W przypadku Użytkowników niepełnoletnich, rejestracja w serwisie wymaga zgody opiekuna prawnego. Właściciel serwisu zobowiązuje się wykorzystywać tak zgromadzone dane w celu przeprowadzenia konkursu, uatrakcyjnienia serwisu, oraz prowadzenia statystyki Użytkowników.
Dane osobowe umożliwiające identyfikację Użytkownika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. i nie są publikowane.

Publikacja treści nadesłanych przez Użytkowników

Użytkownicy mogą publikować swoje utwory w odpowiednich miejscach w serwisie, za zgodą właściciela serwisu, nadsyłając je drogą elektroniczną. Właściciel serwisu może odmówić publikacji, jeżeli poziom pracy jest drastycznie niski, lub jej treść może być nieodpowiednia dla dzieci lub obraźliwa, lub też z innych przyczyn. Właściciel serwisu nie odsyła nie zamówionych prac. Publikacja prac odbywa się z poszanowaniem prawa autorskiego.

Prawa autorskie

Utwory i pomysły Użytkowników są publikowane za podaniem nazwiska lub pseudonimu autora. Autor zachowuje pełne prawa autorskie osobiste do utworu.
Prawa autorskie majątkowe do przesłanych utworów przechodzą na właściciela serwisu. Ma on w szczególności prawo do reprodukowania pracy, za podaniem nazwiska lub pseudonimu Autora w:

  • Internecie, prezentacjach multimedialnych, filmach i na elektronicznych nośnikach informacji
  • Prasie
  • Własnych materiałach reklamowych związanych z marką Kefirek

Właściciel serwisu udziela Autorowi niewyłącznej licencji do korzystania z dzieła na wszelkich polach eksploatacji w każdy sposób i w każdym celu, który nie będzie przekazywał treści nieodpowiednich dla dzieci lub obraźliwych, oraz godził w wizerunek marki Kefirek.

Konkursy

Użytkownicy mogą nadsyłać prace na konkursy ogłaszane w serwisie. Prace konkursowe są publikowane w serwisie. Organizatorem konkursów jest właściciel serwisu. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, ani członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz małżonkowie.

Czas trwania, rodzaj i ilość nagród, oraz warunki techniczne, jakie muszą spełniać prace konkursowe i kryteria oceny prac, są publikowane na stronie danego konkursu.

Właściciel serwisu może odrzucić prace naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, skrócenia oraz innych zmian w zasadach konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Publikacja danych sklepów i informacji o promocjach

Właściciel sklepu publikuje w serwisie informacje o sklepach sieci Kefirek, bez rozróżnienia na sklepy własne oraz Franczyzowe – należące do innych podmiotów, ale zrzeszone w sieci Kefirek.
Ze względu na politykę franczyzową niektóre sklepy mają prawo niebrania udziału w niektórych promocjach. Właściciel serwisu dokłada należytej staranności, aby podawać dokładne informacje dotyczące aktualnych promocji, jednak ze względu na rozległość sieci sklepów Kefirek nie może wykluczyć pomyłek w tym zakresie. Wiążące informacje o promocjach obowiązujących w danym sklepie Kefirek znajdują się w tym sklepie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań aby treści zamieszczone w serwisie miały jak najwyższą wartość estetyczną i użytkową, ale nie udziela żadnej rękojmi ani gwarancji. Właściciel nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem firmy lub innych strat) będącą następstwem korzystania z informacji zawartych w serwisie. Właściciel serwisu nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwie funkcjonujących stron serwisu.
Właściciel nie gwarantuje, że serwis będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Właściciel zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości serwisu lub zablokowania dostępu do niego w każdej chwili.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści i funkcjonowanie obcych stron WWW, do których prowadzą hiperlinki zamieszczone w serwisie.