Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Wybierz miejscowość z poniższej listy

regulamin Karty Studenckiej

Regulamin Programu „KARTY STUDENCKIEJ KEFIREK”

§. 1Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady otrzymywania i korzystania ze „Karty Studenckiej Kefirek”.

Podmiotem odpowiedzialnym za Program o nazwie „Karta Studencka Kefirek” jest Kefirek S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Drożdżowa 2.

„Karta Studencka Kefirek” obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polski w okresie od 04.12.2015 do 30.06.2016r.

Lista sklepów partnerskich znajduje się na stronie internetowej WWW.kefirek.pl.

Prawa związane z korzystaniem ze  „Karty Studenckiej Kefirek” nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności z wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym Regulaminie.

 

§. 2Uczestnictwo w Programie

„Karta Studencka Kefirek” jest przeznaczona dla klientów firmy Kefirek S.A. posiadających ważną w dniu ubiegania się o kartę legitymację studencką.

„Karta Studencka Kefirek” jest kartą imienną i prawa wynikające z jej posiadania realizowane są okazaniem.

„Karta Studencka Kefirek” wydawana jest po uprzednim prawidłowym wypełnieniu wniosku o wydanie karty w punktach sprzedaży będących własnością firmy Kefirek S.A.  oraz za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej, zgadzając się na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: dz. U.1997r Nr 133 poz. 883)

 

§. 3Karta Studencka Kefirek

Uczestnik przystępując do Promocji otrzymuje do użytkowania „Studencką Kartę Rabatową”.

„Karta Studencka Kefirek ” upoważnia do zakupów z dodatkowymi promocjami w punktach sprzedaży będących własnością firmy kefirek S.A.

Ilość kart  jest ograniczona i wynosi 500 kart – karty wydawane są dla pierwszych 500 osób, z zastosowaniem przepisów §. 2.

„Karta Studencka Kefirek ” uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację karty nie będzie honorowana.

W razie zniszczenia lub zgubienia „Karta Studencka Kefirek” nie podlega wymianie.

 „Karta Studencka Kefirek ” nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.

„Karta Studencka Kefirek ” jest ważna przez okres wyznaczony w §. 1 lub do wcześniejszego odwołania.

 

§. 4 Dodatkowe Promocje

Dodatkowe promocje zostaną przyznawane po okazaniu sprzedawcy „Karty Studenckiej Kefirek” po skasowaniu towaru a przed dokonaniem płatności.

Organizator w czasie obowiązywanie „Karty Studenckiej Kefirek” będzie informował Uczestnika o aktualnych dodatkowych promocjach przez umieszczanie plakatów w placówkach handlowych bądź innej informacji umieszczonej przy cenie produktów.

Organizator może w dowolnym momencie zmienić lub anulować dodatkową promocję przyznawana Uczestnikowi.

§. 5 Utrata statusu uczestnika Programu

Kefirek S.A. może wykluczyć Uczestnika z programu „Karta Studencka Kefirek „ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega zasad Regulaminu Programu.

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika. Z chwilą doręczna Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej, uczestnik zobowiązany jest zwrócić przyznaną mu kartę.

§. 6Zakończenie Programu „Karta Studencka Kefirek ”

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu „Karty Studenckiej Kefirek”.

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu „Karty Studenckiej  Kefirek” Organizator zobowiązany jest do umieszczenia stosownej informacji o zawieszeniu lub  zakończeniu działalności Programu w swoich punktach sprzedaży i na stronie internetowej WWW.kefirek.plz dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

§. 7 Zmiany Regulaminu Programu

Kefirek S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu w każdym momencie.

W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo udostępni jednolity tekst zmienionego Regulaminu „Karty Studenckiej Kefirek” w swoich punktach sprzedaży oraz na stronie WWW.kefirek.pl.

§. 8 Akceptacja Regulaminu

Niniejszy Regulamin „Karty Studenckiej Kefirek” będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika Programu z chwilą wypełnienia i podpisania wniosku o wydanie „Karty Studenckiej Kefirek”.